Podstawa prawna wykonywania pomiarów elektrycznych w budynkach.

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2006. 89, 625 – tekst jednolity z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 11 maja 2011 r. – Prawo o miarach (Dz. U. 2004. 243. 2441 – tekst jednolity z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2006. 156. 1118 – tekst jednolity z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie rodzaju przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli technicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. 2002. 75. 69, zmiana Dz. U. 2008. 2. 13 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002. 75. 69, zmiana Dz. U. 2009. 56. 461 i późn. zmiany).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492).

To chyba większość przepisów prawa jakie wyznaczają rygory prawne przeprowadzania pomiarów elektrycznych. Do tego dochodzą jeszcze normy których tutaj nie wymieniłem. W najbliższym czasie postaram się je wypisać.